Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.02.2023 01 lutego 2023

Starszy specjalista w Wydziale Odpadów Komunalnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 111469 Data publikacji: 30 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Odpady i zanieczyszczenia przemysłowe, Zarządzanie, odbiór, zbiórka selektywna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Odpadów Komunalnych, Departament Gospodarki Odpadami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje projekty regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi oraz prowadzi proces legislacyjny tych projektów
 • Przygotowuje propozycje zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie prawa, organizacji systemu, finansowania i kontroli
 • Opracowuje projekty stanowisk, opinii i wyjaśnień w zakresie gospodarki odpadami
 • Monitoruje proces wdrażania rozwiązań prawnych wynikających dotyczących odpadów komunalnych
 • Opiniuje projekty wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz wojewódzkich plany inwestycyjne w kontekście zgodności z krajowym systemem gospodarowania odpadami
 • Opracowuje wytyczne dla organów samorządu terytorialnego i przedsiębiorców z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno- technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze ochrony środowiska albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach
 • Znajomość rozporządzeń: w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 07.12.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony