Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Polityki Ekologicznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 78113 Data publikacji: 14 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Prawo i przepisy
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Polityki Ekologicznej w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w przygotowaniu i przekazuje zbiorczą opinię na temat dokumentów przygotowanych przez inne resorty lub samorządy w zakresie priorytetów Ministerstwa w zakresie realizacji polityki resortu w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju, polityki energetycznej państwa oraz polityki ekologicznej państwa,
 • Bierze udział w koordynowaniu zadań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rządowych dokumentów strategicznych i programowych, w szczególności Polityki ekologicznej państwa oraz strategii dotyczących zakresu działania Ministerstwa, jak również środowiskowych oraz terytorialnych aspektów długo - i średniookresowej strategii rozwoju kraju i innych strategii rozwoju,
 • Bierze udział w pracach związanych z realizacją celów strategii Europa 2020 w ramach Semestru Europejskiego, a także aktualizuje i monitoruje wdrażanie Krajowego Programu Reform we współpracy z wiodącym ministerstwem
 • Współpracuje z Krajowym Punktem Kontaktowym do spraw Europejskiej Agencji Środowiska, w zakresie działania Departamentu,
 • Współpracuje z innymi resortami w zakresie monitorowania i sprawozdawczości w ramach rządowych dokumentów strategicznych i programowych,
 • Bierze udział w opracowywaniu propozycji ocen skutków regulacji.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Praca na pierwszym piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości),
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem,
 • W trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze ochrony
  środowiska lub polityki ekologicznej,
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska, klimatu i energii, tj. Agendy 2030, Strategii „Europa 2020” i Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju,
 • Znajomość systemu zarządzania rozwojem Polski,
 • Znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska w zakresie zasad ogólnych, polityki ochrony środowiska oraz programów ochrony środowiska oraz o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • Znajomość Regulaminu pracy Rady Ministrów w zakresie postępowania z projektami dokumentów rządowych,
 • Komunikacja,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Myślenie analityczne,
 • Kreatywność,
 • Współpraca,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 28.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony