Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Starszy specjalista w Wydziale Przetwarzania Odpadów, Departament Gospodarki Odpadami

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 75903 Data publikacji: 25 marca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Przetwarzania Odpadów, Departament Gospodarki Odpadami.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Tworzy projekty instrumentów prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz projekty ich nowelizacji, przygotowuje notyfikację aktów prawnych zawierających przepisy techniczne z zakresu gospodarki odpadami technologicznymi, w szczególności niebezpiecznymi (w tym medycznymi i weterynaryjnymi, PCB, odpadami z materiałów wybuchowych, azbestu i TZO) oraz gospodarki odpadami z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych, przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego, a także w zakresie metod fizykochemicznego zagospodarowania odpadów
 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii
 • Tworzy projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską, Radę UE oraz ONZ , a także uczestniczy w pracach nad tymi dokumentami prowadzonych przez organy Unii Europejskiej
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, skargi, wnioski i petycje oraz pytania dziennikarzy i innych podmiotów
 • Współpracuje oraz inicjuje współpracę z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie przetwarzania odpadów
 • Zleca, ocenia i weryfikuje ekspertyzy i prace naukowo–badawcze
 • Reprezentuje Ministra lub Departament na konferencjach naukowych, spotkaniach, seminariach i warsztatach w zakresie przetwarzania odpadów
 • Koordynuje realizację zadań wynikających z Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, w szczególności pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub chemii lub inżynierii produkcji lub technologii chemicznej lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki odpadami
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy o odpadach
 • znajomość dyrektyw UE w sprawie odpadów
 • znajomość Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wystąpienia publiczne
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 09.04.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony