Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Starszy specjalista w Wydziale Współpracy Dwustronnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 121924 Data publikacji: 05 czerwca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje międzynarodową współpracę dwustronną i regionalną w zakresie kompetencji Ministra z wybranymi państwami;
 • Analizuje stan, tendencje i perspektywy rozwoju polityki energetycznej, klimatycznej i środowiskowej wybranych państw pod kątem ich wpływu na interes RP oraz przedkłada propozycje w tym zakresie;
 • Przygotowuje założenia i kierunki rozwoju stosunków gospodarczych w obszarze energia, klimat i środowisko z wybranymi państwami, koordynuje współpracę resortu w tym zakresie oraz na bieżąco wykonuje zadania dotyczące dwustronnej współpracy energetycznej, klimatycznej i środowiskowej z wybranymi państwami;
 • Dokonuje oceny stosunków dwustronnych Polski z wybranymi państwami oraz opracowuje informacje w tym zakresie;
 • Koordynuje udział Ministra w posiedzeniach dwustronnych konsultacji międzyrządowych oraz innych formatach współpracy z wybranymi państwami;
 • Koordynuje i przygotowuje tezy oraz materiały informacyjne dotyczące dwustronnych stosunków gospodarczych w zakresie kompetencji Ministra z wybranymi państwami do rozmów Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, członków Rady Ministrów, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP oraz kierownictwa Ministerstwa i innych kluczowych organów RP;
 • Uczestniczy w przygotowywaniu stanowiska Ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
 • Bierze udział w inicjowaniu, ocenie zasadności, negocjowaniu i prowadzeniu innych spraw związanych z zawieraniem ramowych umów dwustronnych i porozumień w dziedzinie energii, klimatu i środowiska oraz monitoruje ich realizację.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk ekonomicznych lub stosunków międzynarodowych lub nauk politycznych lub prawa lub integracji europejskiej;
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze współpracy międzynarodowej lub polityki energetycznej lub polityki klimatycznej lub polityki środowiskowej Polski, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość problematyki stosunków międzynarodowych w zakresie stosunków między państwami w obszarze energii, klimatu i środowiska;
 • Znajomość prawa międzynarodowego w zakresie umów międzynarodowych oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”;
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • Kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/;
 • Kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 16.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony