Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.10.2021 17 października 2021

Starszy specjalista w Zespole BDO

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 80766 Data publikacji: 06 lipca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole BDO, Departament Gospodarki Odpadami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Analizuje i opiniuje projekty regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami w szczególności w zakresie potwierdzeń o osiąganych poziomach odzysku, recyklingu i zbierania, które mogą wpłynąć na kształt systemu BDO
 • Współpracuje i inicjuje współpracę z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie propozycji zmian w module sprawozdań BDO w szczególności sprawozdań o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi
 • Pełni rolę administratora BDO określoną w ustawie o odpadach
 • Przygotowuje propozycje wytycznych i interpretacji w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, w szczególności odpadów poużytkowych
 • Definiuje merytoryczne wymagania i opiniuje funkcjonalności do wdrożenia w BDO
 • Opracowuje projekty stanowisk, opinii i wyjaśnień na zapytania i wystąpienia poselskie, petycje, pytania dziennikarzy i innych podmiotów
 • Tworzy projekty instrumentów prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz projekty ich nowelizacji w zakresie ewidencji odpadów oraz BDO i prowadzi proces legislacyjny tych projektów
 • Analizuje i ocenia dane gromadzone w BDO

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
  • zagrożenie korupcją
  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
  • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
  • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


00-922 Warszawa
ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze gospodarki odpadami lub ochrony środowiska
 • wiedza dotycząca procesu legislacyjnego
 • znajomość specyfiki systemu BDO
 • znajomość rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
 • znajomość rozporządzenia w sprawie funkcjonowania BDO
 • znajomość rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów
 • znajomość ustaw: o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 20.07.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

  • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

  • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› Dołącz do Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej – „kuźni talentów” dla administracji rządowejJeśli chcesz mieć realny wpływ na transformację energetyczno-klimatyczną, weź udział w wyjątkowym projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jakim jest Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK).W perspektywie najbliższych kilku dziesięcioleci...Komunikat - 13.08.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony