Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Starszy specjalista w Zespole do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 77912 Data publikacji: 07 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP
Ryzyko: Ubezpieczenia, zabezpieczenia przed ryzykiem

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, Biuro Dyrektora Generalnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie,
 • Przeprowadza wstępne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (bhp i p.poż.) dla osób przyjmowanych do pracy w Ministerstwie oraz uczestniczy w organizacji okresowych szkoleń z zakresu bhp i p.poż. dla pracowników Ministerstwa oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w Ministerstwie,
 • Kieruje kandydatów do pracy na badania wstępne, monitoruje terminy badań okresowych i na tej podstawie kieruje pracowników i inne osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy na profilaktyczne badania lekarskie oraz współpracuje z instytucją realizującą usługi w tym zakresie,
 • Uczestniczy w sporządzaniu okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia propozycje nowych rozwiązań oraz uczestniczy w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienia ergonomicznych warunków pracy, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników,
 • Ustala przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy pracowników Ministerstwa, sporządza właściwą dokumentację powypadkową, prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty z nimi związane,
 • Bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, zarządzeń) i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Wspiera obsługę techniczną i kancelaryjno-biurową Komisji do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Uczestniczy w planowaniu i przeprowadzaniu ćwiczenia praktycznej organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku Ministerstwa w sytuacji zagrożenia.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości),
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp,
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • Komunikacja,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Pystąpienia publiczne,
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 17.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony