Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista w Wydziale Finansów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: oferta pracy – główny specjalista w ROW Data publikacji: 28 grudnia 2018 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 2) Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Finansów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów pomiędzy stronami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentów finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu właściwego wdrażania instrumentów finansowych w PROW 2014-2020,
 • współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację wdrażania instrumentów finansowych, w celu płynnej realizacji PROW 2014-2020;
 • szacowanie rezultatów, monitorowanie wykorzystania środków oraz przygotowywanie niezbędnych informacji do raportów z realizacji instrumentów finansowych w PROW 2014-2020, w celu racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel,
 • uczestnictwo w pracach związanych z planowaniem lub przeprowadzaniem kontroli w zakresie instrumentów finansowych, w celu prawidłowej realizacji zadania,
 • weryfikacja dokumentów dotyczących uruchamiania środków i deklarowania wydatków do Komisji Europejskiej, w zakresie instrumentów finansowych, w celu prawidłowego wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu niezbędnych zmian Programu w zakresie wsparcia zwrotnego realizowanego w PROW 2014-2020, w celu racjonalnego wykorzystania środków PROW 2014-2020,
 • dokonywanie analiz i ocen dokumentów związanych z finansowaniem PROW 2014-2020, w celu pełnego wykorzystania budżetu programu.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca administracyjno-biurowa,
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • 3-letni staż pracy w obszarze związanym z zarządzaniem produktami finansowymi
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy UE
 • znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i dokumentów związanych z jego realizacją
 • znajomość zasad funkcjonowania polskiej administracji
 • znajomość prawa bankowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub ekonomiczno-rolnicze lub o kierunku bankowość lub o kierunku finanse
 • 2-letnie doświadczenie w pracy w administrowaniu funduszami UE
 • przeszkolenie w zakresie MS Excel
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • wiedza z zakresu instrumentów wsparcia dla rolnictwa
 • wiedza z zakresu bankowości, w szczególności w zakresie tworzenia procesów kredytowych i zarządzania produktami bankowymi

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w obszarze związanym z zarządzaniem produktami finansowymi,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie w pracy w administrowaniu funduszami UE,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie MS Excel,

Termin składania dokumentów: 11.01.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony