Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

Główny specjalista w Wydziale Ochrony Zdrowia Zwierząt

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 105773 Data publikacji: 09 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Rolnictwo: Hodowla zwierząt, weterynaria

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Ochrony Zdrowia Zwierząt w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • opracowuje i uzgadnia projekty założeń projektów ustaw, projektów ustaw lub rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących ochrony zdrowia zwierząt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR), w tym uczestniczy w wypracowaniu konkretnych propozycji rozwiązań prawnych na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów, celem zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem UE oraz zapewnienia podstaw prawnych określających zasady monitorowania, nadzoru, wykrywania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (z wyłączeniem chorób, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania, z wyjątkiem BSE), umożliwiających realizację programów dotyczących chorób zakaźnych zwierząt opracowywanych przez Głównego Lekarza Weterynarii, regulujących wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną oraz obrotu, tranzytu i handlu zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem drobiu, AHL oraz zoonoz i czynników zoonotycznych;
 • współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej w procesie opracowywania i przyjmowania prawa pochodnego tworzonego przez te instytucje (akty ustawodawcze, delegowane, wykonawcze i inne akty normatywne);
 • uczestniczy w procesie dokonywania oceny wpływu regulacji prawnych celem dostarczenia informacji pozwalających na uzasadnienie potrzeby wprowadzania do polskiego porządku prawnego regulacji dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem drobiu, AHL oraz zoonoz i czynników zoonotycznych,
 • obsługuje lub współuczestniczy w obsłudze grup roboczych, komitetów oraz innych organów Rady UE i Komisji Europejskiej, w tym opracowuje lub uzgadniania instrukcje wyjazdowe dla przedstawiciela Polski biorącego udział w posiedzeniach, w szczególności: Grupy Roboczej Rady UE Ekspertów Weterynaryjnych – Zdrowie Zwierząt, Grupy Roboczej Rady UE Głównych Lekarzy Weterynarii, Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, Grup Roboczych i Zespołów Zadaniowych Komisji Europejskiej organizowanych ad hoc;
 • opiniuje lub opracowuje projekty stanowisk Rządu wobec pozarządowych projektów ustaw, stanowisk i informacji Rządu wobec wniosków Komisji Europejskiej dotyczących projektów aktów ustawodawczych oraz innych dokumentów wymagających takiego stanowiska lub informacji oraz współdziała w sporządzaniu ostatecznego tekstu ww. stanowisk lub informacji;
 • monitoruje oraz analizuje obowiązujące przepisy Unii Europejskiej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu, opinie i zalecenia EFSA oraz standardy i wytyczne OIE dotyczące ochrony zdrowia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem drobiu, AHL oraz zoonoz i czynników zoonotycznych;
 • analizuje opracowywane przez Głównego Lekarza Weterynarii programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, programy mające na celu wykrycie zakażeń czynnikami wywołującymi takie choroby lub poszerzenie wiedzy o ryzyku ich wystąpienia, programy nadzoru nad chorobami zakaźnymi zwierząt oraz inne programy mające na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt (z wyłączeniem chorób, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania, z wyjątkiem BSE), ze szczególnym uwzględnieniem drobiu.

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe weterynaryjne
 • 3 lata stażu pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji weterynaryjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Przeszkolenie w zakresie stosowania prawa weterynaryjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i zasad finansowania w dziedzinie weterynarii

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania tytułu specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 2-letniego doświadczenia doświadczenia zawodowego w administracji weterynaryjnej
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia ze stosowania prawa weterynaryjnego

Termin składania dokumentów: 23.09.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony