Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Naczelnik wydziału w Wydziale Działań Leśnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 110366 Data publikacji: 15 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Działań Leśnych w Departamencie Płatności Bezpośrednich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • kieruje pracą Wydziału oraz nadzoruje wykonywanie powierzonych zadań związanych z wdrażaniem działań leśnych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 oraz przygotowaniem PS 2023-2027 w części dotyczącej interwencji leśnych i zadrzewieniowych, w tym również współpracuje z Komisją Europejską w zakresie zagadnień związanych z poszczególnymi działaniami/interwencjami;
 • nadzoruje prowadzenie spraw w zakresie leśnictwa i agroleśnictwa, w tym przygotowywania projektów stanowiska Polski na posiedzenia Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Grup Roboczych Rady UE, Specjalnego Komitetu ds. Rolnych, Rady Ministrów UE i innych instytucji;
 • nadzoruje prowadzenie spraw związanych z odpadami z działalności rolniczej, w tym m.in. dotyczące wsparcia gospodarstw rolnych w zakresie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), obejmujące także współpracę z Departamentem Kontroli i Audytu w zakresie przygotowania harmonogramu kontroli i prowadzenia czynności weryfikacyjno-kontrolnych z wykorzystaniem systemu ARACHNE, w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczącej wsparcia wymiany pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest oraz wymiany informacji w ramach Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat;
 • bierze udział w procesie nadzoru nad wykonywaniem przez ARiMR zadań w zakresie wybranych działań leśnych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 oraz przygotowywanego PS 2023-2027 w części dotyczącej interwencji leśnych i zadrzewieniowych, w celu wypełnienia funkcji MRiRW jako instytucji Zarządzającej PROW na lata 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020 oraz przygotowywanego PS 2023-2027 w części dotyczącej interwencji leśnych i zadrzewieniowych;
 • uczestniczy we współpracy z organami administracji publicznej, instytucjami krajowymi, samorządami i partnerami społecznymi oraz służbami Komisji Europejskiej, w tym w szczególności Komitetu Zarządzającego do Spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz grup roboczych Rady UE, w zakresie związanym z zasadami, warunkami i trybem przyznawania pomocy w ramach działań leśnych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 oraz przygotowywanego PS 2023-2027 w części dotyczącej interwencji leśnych i zadrzewieniowych;
 • bierze udział w pracach nad wdrażaniem działań leśnych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 oraz przygotowywanego PS 2023-2027 w części dotyczącej interwencji leśnych i zadrzewieniowych, w tym również opracowuje propozycje uproszczeń działań środowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
 • bierze udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach, w szczególności Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz grup roboczych Rady UE, w celu przekazania opinii i stanowiska Departamentu oraz zapoznania się z aktualnymi problemami dotyczącymi wdrażania działań środowiskowych PROW 2014-2020 oraz przygotowywanego PS 2023-2027 w części dotyczącej interwencji leśnych i zadrzewieniowych;
 • nadzoruje prace w wydziale dotyczące działalności informacyjnej związanej z działaniami leśnymi finansowanymi z budżetu PROW 2014-2020 oraz przygotowywanego PS 2023-2027 w części dotyczącej interwencji leśnych i zadrzewieniowych.

 

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Wymagania

Niezbędne:
 • Powyżej 3 lat stażu pracy w obszarze leśnictwa lub środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Wiedza z zakresu leśnictwa
 • Wiedza z zakresu środowiska
 • Wiedza z zakresu pomocy unijnej w zakresie działań środowiskowych II filaru Wspólnej Polityki Rolnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk: rolniczych lub ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
 • Roczny staż pracy w kierowaniu zespołem oraz w pracy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Wiedza z zakresu znajomości Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Umiejętność analitycznego myślenia

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu powyżej 3-letni staż pracy w obszarze leśnictwa lub środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z dziedziny nauk: rolniczych lub ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie rocznego stażu pracy w kierowaniu zespołem oraz w pracy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej

Termin składania dokumentów: 29.11.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony