Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Referendarz w Wydziale Koordynacji Promocji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: oferta pracy – referendarz w PJ Data publikacji: 08 stycznia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Rolnictwo: Uprawy i żywność ekologiczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Koordynacji Promocji w Departamencie Promocji i Jakości Żywności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestnictwo w realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w tym dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu zapewnienia polityki Departamentu,
 • Przygotowywanie oraz uczestnictwo w wystawach, targach branżowych krajowych i zagranicznych, konferencjach i seminariach dotyczących rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Departamentu w tym zakresie,
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami podległymi i nadzorowanymi w szczególności z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w celu promocji polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i rozwoju obszarów wiejskich,
 • Sporządzanie umów z zakresu działań informacyjno-promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w tym PROW 2014-2020, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Wydziału w tym zakresie,
 • Udział w realizacji procedur związanych z udzielaniem zamówień w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, w celu właściwej realizacji zadań Wydziału,
 • Uczestnictwo w realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Wydziału, w celu prowadzenia właściwej polityki informacyjnej Wydziału.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • Budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Znajomość prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania organów administracji publicznej,
 • Wiedza z zakresu promocji, public relations,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie,
 • 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze promocji,
 • Wiedza z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze promocji,

Termin składania dokumentów: 22.01.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony