Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Referendarz w Wydziale Kwarantanny i Ochrony Roślin w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: oferta pracy – referendarz w HOR – zastępstwo Data publikacji: 11 lipca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Rolnictwo: Uprawy i żywność ekologiczna
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Kwarantanny i Ochrony Roślin w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • uczestnictwo w opracowywaniu projektów aktów prawnych z zakresu kwarantanny i ochrony roślin, w szczególności dotyczących organizacji nadzoru fitosanitarnego oraz eksportu towarów pochodzenia roślinnego do państw trzecich,
 • udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, konwencji, porozumień i umów międzynarodowych dotyczących ochrony roślin, a w szczególności organizacji nadzoru fitosanitarnego oraz eksportu towarów pochodzenia roślinnego do państw trzecich,
 • uczestnictwo w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu RP oraz udział w pracach grup roboczych Rady UE,
 • współpraca przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, listów i petycji obywateli, dotyczących ochrony roślin, a w szczególności organizacji nadzoru fitosanitarnego oraz eksportu towarów pochodzenia roślinnego do państw trzecich,
 • uczestnictwo w prowadzeniu spraw związanych z nadzorem nad Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie ochrony roślin, w szczególności w zakresie organizacji nadzoru fitosanitarnego oraz eksportu towarów pochodzenia roślinnego do państw trzecich,
 • udział w sprawach związanych z otwieraniem nowych rynków zbytu dla towarów pochodzenia roślinnego,
 • współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie ochrony roślin,
 • śledzenie zmian w prawodawstwie UE z zakresu ochrony roślin oraz monitorowanie i analizowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji z zakresu zagadnień fitosanitarnych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca administracyjno-biurowa,
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub wyższe z obszaru nauk rolniczych lub wyższe z obszaru nauk przyrodniczych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin,
 • znajomość procedur legislacyjnych,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość zasad funkcjonowania organów administracji publicznej w Polsce,
 • znajomość zasad funkcjonowania organów UE i ich kompetencji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 25.07.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na zastępstwo.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony