Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2023 27 września 2023

Referendarz w Wydziale Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 114295 Data publikacji: 23 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • uczestniczy w opracowaniu projektów aktów prawnych z zakresu wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin (w tym współpracuje z innymi jednostkami związanymi z opracowywaniem tych aktów prawnych);
 • uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych, konwencji, porozumień i umów międzynarodowych dotyczących nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a w szczególności dotyczących nadzoru nad tymi środkami produkcji rolniczej;
 • analizuje wnioski związane z dopuszczeniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, w tym przygotowuje do podpisu pozwolenia ministra właściwego ds. rolnictwa na dopuszczenie ww. produktów do obrotu i prowadzi sprawy związane ze zmianą lub cofaniem wydanych przez ministra właściwego ds. rolnictwa pozwoleń;
 • uczestniczy w rozpatrywaniu skarg, wniosków, listów i petycji obywateli oraz interpelacji poselskich dotyczących nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a w szczególności dotyczących nadzoru nad tymi środkami produkcji rolniczej;
 • współpracuje z departamentami Ministerstwa, placówkami naukowo-badawczymi, Ministerstwami, Inspekcjami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi rządowymi i pozarządowymi w zakresie obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz gospodarki nawozowej.

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z obszaru nauk przyrodniczych lub obszaru rolnictwa lub wyższe prawnicze
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość przepisów krajowych i unijnych w zakresie nawozów i nawożenia
 • Znajomość zagadnień prawa administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze rolnictwa lub w ochronie środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość procedur legislacyjnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania organów UE i ich kompetencji

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze rolnictwa lub w ochronie środowiska

Termin składania dokumentów: 06.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Umowa na zastępstwo
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony