Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 136308 Data publikacji: 22 kwietnia 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Energia: Audyty energetyczne
Zarządzanie środowiskiem: Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy
Rolnictwo: Uprawy i żywność ekologiczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Produktów Roślinnych w Departamencie Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • monitoruje i analizuje sytuację na rynkach upraw polowych, głównie zbóż i roślin oleistych, w tym: przygotowuje informacje, analizy, opinie i wnioski na potrzeby m.in. przełożonych, komisji sejmowych i senackich oraz w ramach współpracy z Europarlamentem i Stałym Przedstawicielstwem RP w Brukseli;
 • współuczestniczy w spotkaniach z innymi resortami i przedstawicielami branży w celu skonsultowania kierunków rozwoju rynków upraw polowych, w szczególności zbóż oraz roślin oleistych;
 • współuczestniczy przy opracowywaniu projektów krajowych aktów prawnych na rynku upraw polowych, w tym wdrażających do polskiego porządku prawnego przepisy UE w zakresie upraw polowych, w szczególności na rynku zbóż i oleistych;
 • przygotowuje propozycje odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, zapytania prasowe, które następnie zostają skierowane do akceptacji przełożonych, oraz udziela odpowiedzi na zapytania telefoniczne i mejlowe, m.in. uczestników rynku;
 • przygotowuje propozycje wkładów do instrukcji, które następnie zostają zaakceptowane przez przełożonych, oraz uczestniczy w posiedzeniach Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych - uprawy polowe w celu reprezentowania, zgodnie z instrukcją, stanowiska Polski na forum UE w zakresie rynków: zbóż oraz roślin oleistych;
 • przekazuje co miesiąc informacje do Komisji Europejskiej odnośnie do zapasów zbóż, nasion oleistych oraz produktów ich przemiału.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  • praca administracyjno-biurowa

  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • użytkowanie sprzętu biurowego

  • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

  • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

  • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
    00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Rok stażu pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu upraw polowych, w szczególności rynku zbóż i roślin oleistych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku zbóż i roślin oleistych
 • Znajomość zasad legislacji oraz przepisów postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rolnicze lub ekonomiczno-rolnicze
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Wiedza na temat funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Wiedza w obszarze funkcjonowania administracji publicznej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy w administracji publicznej
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub rolniczego lub ekonomiczno-rolniczego

Termin składania dokumentów: 30.04.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert

  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów

  • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

  • Decyduje data wpływu do MRiRW

  • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony