Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Specjalista w Wydziale Nawożenia i Ochrony Gleb

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 81206 Data publikacji: 16 lipca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Powietrze i klimat: Zmiany klimatu, adaptacja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Nawożenia i Ochrony Gleb w Departamencie Klimatu i Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • koordynuje działania na rzecz środowiska i klimatu w kontekście komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
 • uczestniczy w prowadzeniu spraw w zakresie tworzenia oraz bierze udział w procesie wdrażania projektów pomocowych dotyczących nawożenia roślin, w tym finansowania przedsięwzięć związanych z wdrożeniem programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz uczestniczy w przygotowywaniu i realizacji Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027
 • uczestniczy w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027, monitoruje i analizuje wydawane przez organy międzynarodowe akty prawne, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obszarze działania Wydziału oraz prowadzi prace mające na celu dostosowywanie prawa polskiego z zakresu działania Wydziału do regulacji UE, w tym przygotowuje projekty założeń projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych
 • współpracuje z departamentami MRiRW, innymi ministerstwami, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi jednostkami, organizacjami w obszarze zagadnień realizowanych przez Wydział oraz bierze udział w pracach krajowych i międzynarodowych gremiów, w tym w pracach grupy roboczej OECD „Rolnictwo i środowisko”
 • rozpatruje pisma, skargi, wnioski, listy i petycje obywateli, przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, przygotowuje i opiniuje materiały między innymi dotyczące PROW 2014-2020 i Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027 oraz udostępnia na wniosek informacje publiczne w zakresie kompetencji Wydziału
 • opiniuje krajowe i unijne projekty aktów prawnych, w tym ich założenia, konwencje, porozumienia, umowy międzynarodowe, raporty oraz prace naukowo-badawcze

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. : obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: użytkowanie sprzętu biurowego, praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym, budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru, budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z obszaru nauk przyrodniczych lub z obszaru nauk rolniczych lub z obszaru nauk technicznych
 • Roczny staż pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość przepisów z zakresu nawożenia oraz ochrony środowiska
 • Znajomość zagadnień prawa administracyjnego
 • Znajomość pracy administracyjnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • 6-mięsieczne doświadczenie w obszarze rolnictwa, gospodarki wodnej lub ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość zasad funkcjonowania organów UE i ich kompetencji

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy w administracji publicznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 6-miesięczne doświadczenie w obszarze rolnictwa, gospodarki wodnej lub ochrony środowiska

Termin składania dokumentów: 30.07.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Zatrudnienie na zastępstwo
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony