Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Naczelnik wydziału w Wydziale Koordynacji i Nadzoru

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Numer referencyjny: 79803 Data publikacji: 17 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Koordynacji i Nadzoru w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Zarządza podległym zespołem,
 • Zarządza projektami związanymi m.in. z cyfryzacją procesu budowlanego (tj. określa cele i oczekiwane efekty, analizuje uwarunkowania, dokonuje podziału na etapy i wyznacza cele cząstkowe, dobiera podwykonawców, dokonuje odbioru prac cząstkowych po wykonaniu poszczególnych etapów projektu itp.),
 • Zarządza i prowadzi stronę internetową www.budowlaneabc.gov.pl.,
 • Prowadzi sprawy wynikające z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, nad organami/jednostkami podległymi i nadzorowanymi (GGK, GINB, ITB, IGiK),
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego, zgodnie z właściwością wydziału oraz prowadzi analizy prawne,
 • Opracowuje, uzgadnia i monitoruje plany finansowe, w ramach działalności Departamentu,
 • Bierze udział w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa, m.in. poprzez: współpracę z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej, udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.), prowadzenie wymiany informacji (m.in. z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi),
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (do 5 razy w roku – udział w targach, konferencjach branżowych), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter), praca w pokoju wieloosobowym, praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.
00-507 Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 3 lata w realizacji programów unijnych lub w obszarze budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa; w tym 1 rok na stanowisku samodzielnym lub w kierowaniu zespołem
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • Znajomość wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych,
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
 • Znajomość przepisów dot. szkolnictwa branżowego,
 • Znajomość przepisów dot. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • Znajomość przepisów z zakresu legislacji i przepisów regulujących tryb pracy Rady Ministrów,
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie przygotowywania i przeprowadzania zamówienia publicznego,
 • Organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów,
 • Współpraca,
 • Komunikacja,
 • Zarządzanie ludźmi,
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Myślenie analityczne,
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Wystąpienia publiczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 05.07.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu.
 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Obszary działalności Ministerstwa to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony