Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.07.2021 31 lipca 2021

Specjalista w Wydziale Zielonej Gospodarki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Numer referencyjny: 76685 Data publikacji: 07 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Przemysł i inżynieria: Ekoprojekt, ekologia przemysłowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Zielonej Gospodarki w Departamencie Innowacji.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi sprawy związane z ochroną środowiska i oceną wpływu polityki środowiskowej na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze polityki energetycznej, w tym pod kątem wpływu na przemysł,
 • bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej, zajmuje się między innymi przygotowywaniem dokumentów inicjujących postępowanie (np. notyfikacja systemu rekompensat),
 • współpracuje z przemysłem energochłonnym w obszarze kształtowania warunków działalności gospodarczej oraz prowadzi grupy KIS dotyczące gospodarki wodnej,
 • zarządza projektami realizowanymi w ramach 2.4 PO IR, gdzie określa ogólną koncepcję projektu i jego zmian, analizuje uwarunkowania, otoczenie biznesowe projektu oraz opracowuje harmonogram prac projektowych,
 • organizuje spotkania i wydarzenia krajowe oraz międzynarodowe Ministerstwa, zapewnia obsługę udziału prelegentów oraz zajmuje się przygotowywaniem spotkań pod kątem merytorycznym.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)
 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 • praca w pokoju wieloosobowym
 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze polityki środowiskowej, klimatyczno-energetycznej lub gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • znajomość systemu gospodarki odpadami w Polsce,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zamówień realizowanych przez komórkę,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego,
 • znajomość legislacji w obszarze rynku energii,
 • znajomość koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w tym w szczególności w zakresie odpadów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • myślenie analityczne,
 • wystąpienia publiczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 23.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.
 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.
 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Obszary działalności Ministerstwa to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony