Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. geologii inżynierskiej i hydrogeologii

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Środowiska Numer referencyjny: DGKsp42/2019 Data publikacji: 12 września 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja, Hydrogeologia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii, w tym postępowań koncesyjnych,
 • Organizacja posiedzeń Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich i Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych oraz przygotowywanie opinii z posiedzeń Komisji,
 • Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów,
 • Inicjowanie i nadzorowanie merytorycznie zadań państwowej służby geologicznej, w tym analizowanie wykonania zadań zgodnie z zawartymi umowami, ocenianie sprawozdań i efektów rzeczowych, opiniowanie planu prac państwowej służby geologicznej, w zakresie właściwości Wydziału,
 • Monitorowanie realizacji obowiązków, w tym sprawozdawczych, wynikających z decyzji Ministra Środowiska w zakresie właściwości Wydziału,
 • Udzielanie informacji i konsultacji organom administracji geologicznej, podmiotom gospodarczym krajowym i zagranicznym w zakresie interpretacji przepisów prawa ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie właściwości Wydziału.

Warunki pracy:
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe geologiczne,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze geologii,
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geologiczne i górnicze,
 • Myślenie analityczne,
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Komunikacja,
 • Współpraca,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe geologiczne w specjalności geologia inżynierska lub hydrogeologia.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe geologiczne
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze geologii (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe geologiczne w specjalności geologia inżynierska lub hydrogeologia (w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 07.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DGKsp42/2019.
Aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Zachęcamy do składania aplikacji w formie elektronicznej.
https://bip.mos.gov.pl/aplikuj/DGKsp42_2019Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa na zastępstwo za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie wiedzy z zakresu wymagań niezbędnych oraz elementy wywiadu behawioralnego; analiza dokumentów w zakresie wymagania dodatkowego.

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska
umowa o pracę
dodatek stażowy od 5% do 20%
dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
system nagród finansowych (nagrody kwartalne, specjalne i roczne)
elastyczny czas pracy
indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
pakiet świadczeń socjalnych
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
dogodna lokalizacja
stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo, prysznice i szafki dla rowerzystów

Informacje dodatkowe
Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 438, 36 92 207, 36 92 426.

ZAPRASZAMY!

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby
zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony