Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Środowiska Numer referencyjny: DGOstsp42/2018 Data publikacji: 02 lipca 2018 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Składowanie, utylizacja
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Odpadów Komunalnych, Ewidencji i Sprawozdawczości w Departamencie Gospodarki Odpadami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi (ustawy, akty wykonawcze) i prowadzenie procesu legislacyjnego tych projektów,
 • Przygotowywanie propozycji zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie prawa, organizacji systemu, finansowania i kontroli,
 • Opracowywanie projektów stanowisk, opinii i wyjaśnień w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Monitorowanie procesu wdrażania rozwiązań prawnych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Opiniowanie projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz wojewódzkich planów inwestycyjnych w kontekście zgodności z krajowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Warunki pracy:
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • Praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości),
 • Praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
 • Znajomość ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach,
 • Podstawowa znajomość procesu legislacyjnego,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2),
 • Myślenie analityczne,
 • Komunikacja,
 • Współpraca,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny (podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa wymaga zgody na ich przetwarzanie do celów naboru wg wzoru zamieszczonego na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 13.07.2018
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Umowa na zastępstwo za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
3. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i weryfikacją znajomości języka angielskiego

Weryfikacja wymagań formalnych zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptowane są jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.

Dokumenty wymienione w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.

Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie www.mos.gov.pl/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska
umowa o pracę
dodatek stażowy od 5% do 20%
dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
elastyczny czas pracy
indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
pakiet świadczeń socjalnych
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
dogodna lokalizacja
stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo

Informacje dodatkowe

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Ministerstwo Środowiska jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426

ZAPRASZAMY!

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby
zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony