Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: NFOŚiGW Numer referencyjny: 25/DS/gł.s-d./2019 Data publikacji: 02 października 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszukuje kandydatów na stanowisko: Główny Specjalista/Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
 • Kontrola umów realizowanych lub wdrażanych przezNarodowy Fundusz, w tym finansowanych ze środków zagranicznych(w terenie);
 • Sporządzanie informacji pokontrolnych oraz formułowanie zaleceń pokontrolnych;
 • Współpraca z komórkami odpowiedzialnymi za monitorowanie realizacji zaleceńpokontrolnych;
 • Opracowywanie i opiniowanie dokumentów w zakresie działalności NFOŚiGW;
 • Informowanie kontroli wewnętrznej o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko dyscypliniefinansów publicznych, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa, ochrony środowiska lub energetyki (tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera);
 • Doświadczenie zawodowe:  co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania/ realizacji/rozliczania projektów inwestycyjnych, w tym co najmniej  3- letnie doświadczenie zawodowe w  realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie: inżynierii środowiska, budownictwa, ochrony środowiska lub energetyki (projektowania lub wykonawstwa lub nadzorowania lub eksploatacji lub rozliczania);
 • Znajomość prawa polskiego i unijnego z zakresu: budownictwa, energetyki, ochrony środowiska, zamówień publicznych;
 • Znajomość podstawowych zasad finansowania projektów realizowanych ze środków krajowych i zagranicznych;
 • Umiejętność współpracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowe:
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłościjęzykowej Rady Europy);
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w rozumieniu prawa budowlanego;
 • Czynne prawo jazdy kategorii B.

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań);
 • Oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy);
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w rozumieniu prawa budowlanego;
 • prawo jazdy kategorii B – do wglądu.
 
Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 25/DS/gł.s-d./2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB.
Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia.
Oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW.

Przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia.
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową.

Lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną.

Dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.
Aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 15 października  2019 r. do godz. 15:30:

 • W formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 25/DS/gł.s-d./2019;
 • W kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 25/DS/gł.s-d./2019 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Informacje o pracodawcy

Misja NFOŚiGW brzmi: "Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska".
Celem generalnym Strategii NFOŚiGW jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony