Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Opolski Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 111388 Data publikacji: 29 listopada 2022 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości / Oddział Środowiska i Rolnictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje kryteria i zasady przyznawania dotacji podmiotowych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, opracowuje projekty umów dotacyjnych w tym zakresie oraz rozlicza spółki wodne z wykorzystania tych dotacji, łącznie z ich kontrolą.
 • Prowadzi sprawy powierzone wojewodzie z zakresu weryfikacji szkód w uprawach i gospodarstwach rolnych spowodowanych skutkami wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 • Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące m.in.: ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony przyrody, czy gospodarki odpadami.
 • Opiniuje wnioski Marszałka Województwa Opolskiego, dotyczące przekazania z budżetu państwa środków na odszkodowania z tytułu szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych.
 • Obsługuje prace komisji i zespołów powołanych przez wojewodę oraz organizuje inne spotkania w zakresie tematów związanych ze środowiskiem i rolnictwem.

45-082 Opole ul. Piastowska 14

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie lub średnie o kierunku rolniczym (melioracje) lub technicznym
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub co najmniej 6 miesięcy w obszarze zadań związanych z ochroną środowiska.
 • Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy - prawo ochrony środowiska oraz przepisów powiązanych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o finansach publicznych, w tym planowania i realizacji budżetu organów administracji publicznej, finansowania zadań samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych i ich rozliczania
 • Znajomość wytycznych Ministerstwa Rolnictwa w sprawie weryfikacji szkód powstałych na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, w obszarze zagadnień związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracyjnych i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 09.12.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Opolski Urząd Wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Opolskiego zadań organu administracji rządowej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony