Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Specjalista w Wydziale Analiz i Zezwoleń

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 117989 Data publikacji: 28 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Energia jądrowa
Gospodarka odpadami: Składowanie, utylizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspiera prace Departamentu w przygotowywaniu opinii dotyczących dokumentacji specjalistycznej związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi (geologia, tektonika i sejsmika) krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych,
 • Wykonuje ekspertyzy dotyczące dokumentacji związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych,
 • Przygotowuje projekty zaleceń technicznych i organizacyjnych Prezesa PAA z zakresu lokalizacji obiektów jądrowych oraz lokalizacji, budowy, eksploatacji oraz zamknięcia składowisk odpadów promieniotwórczych,
 • Sporządza notatki techniczne dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem jądrowym obiektów jądrowych o normalnym stanie skomplikowania,
 • Wspiera prace departamentu w zakresie opracowywania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej związanych z gospodarką odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
 • Współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami eksperckimi w zakresie oceny bezpieczeństwa lokalizacji obiektów jądrowych lub składowisk odpadów promieniotwórczych.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Realizacja zadań związana z:

 • Krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu geologii w specjalnościach związanych z tektoniką i sejsmiką,
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku, związane z wykształceniem,
 • Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Znajomość ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi w szczególności dotyczących lokalizacji obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych,
 • Znajomość zagadnień związanych z jądrowym cyklem paliwowym,
 • Znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową, w szczególności wymagań lokalizacyjnych obiektów jądrowych oraz zasad postępowania z odpadami promieniotwórczymi.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 05.04.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami,
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa,
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności,  zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje,
 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych na kolejny etap naboru,
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
 • Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy,
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony