Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.02.2023 01 lutego 2023

Specjalista w Wydziale Monitoringu i Prognozowania

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 110345 Data publikacji: 15 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Monitoringu i Prognozowania, Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • uczestniczy w analizowaniu i ocenie pod względem jakości, bezpieczeństwa, niezawodności i przydatności różnych rodzajów stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych – Permanent Monitoring Stations (PMS) różnych producentów pod kątem realizacji programu PPEJ
 • uczestniczy w analizie i ocenie działania sieci stacji PMS oraz optymalizacji wielokierunkowej sieci, w tym udział w wyborze terenu pod stacje PMS oraz w posadawianiu i uruchamianiu stacji PMS w terenie pod kątem realizacji programu PPEJ
 • uczestniczy w zarządzaniu siecią przesyłową danych ze stacji PMS pod względem funkcjonalnym, bezpieczeństwa informatycznego i przeciwdziałania możliwym atakom terrorystycznym pod kątem realizacji programu PPEJ
 • uczestniczy w kalibrowaniu sond radiometrycznych stacji PMS w terenie oraz wzorcowaniu sond stacji PMS w laboratoriach wzorcujących
 • wspiera w opiniowaniu oraz uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych, a także wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie pomiarów środowiskowych promieniowania jonizującego
 • uczestniczy w opiniowaniu raportów z realizacji zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ze szczególnym uwzględnieniem programu PPEJ
 • współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami krajowymi i zagranicznymi, w celu realizacji porozumień i zobowiązań PAA w zakresie pomiarów środowiskowych promieniowania jonizującego
 • uczestniczy w obsłudze komputerowych systemów wspomagania decyzji służących do wykonywania prognoz i analiz rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożenia ludności i środowiska na wypadek zdarzenia radiacyjnego w obiektach jądrowych, w tym programów analizujących poprawność i bezpieczeństwo przesyłu wyników pomiarowych pobieranych ze stacji PMS z uwzględnieniem programu PPEJ

00-203 Warszawa Ul. Bonifraterska 17 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe inżynierskie na kierunkach elektronicznych
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność projektowania i analizy układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, w tym w technikach grubowarstwowych
 • Umiejętność programowania w językach niskiego rzędu (mnemoniki), oraz powłokach systemowych na platformach Windows, Linux, BSD i w językach wyższego rzędu (np. C++ lub podobne)
 • Znajomość oprogramowania sieciowego w tym VPN, IPS/IDS oraz BIND na platformach Linux lub BSD
 • Umiejętność obsługi baz danych
 • Znajomość zagadnień zbierania danych z układów rozproszonych
 • Umiejętność wykonywania instalacji terenowych układów elektronicznych i ich zabezpieczenia
 • Znajomość zagadnień realizacji instalacji światłowodowych i kablowych niskiego napięcia
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa transferu danych, oraz zabezpieczenia systemów komputerowych przed nieuprawnionymi informacjami.
 • Dobra znajomość pakietów biurowych na platformy Windows i Linux
 • Umiejętność dobrego organizowania pracy własnej
 • Wysoka kultura osobista
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną radiologiczną
 • Kurs na inspektora ochrony radiologicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
 • Znajomość ustawy – Prawo Atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych
 • Znajomość prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony radiologicznej
 • Umiejętność programowania macierzy FPGA
 • Wiedza z zakresu ochrony radiologicznej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu Prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - kurs na inspektora ochrony radiologicznej

Termin składania dokumentów: 14.12.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa.
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności,  zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje.
 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów na kolejny etap naboru.
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony