Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 120746 Data publikacji: 12 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Energia jądrowa
Ryzyko: Zagrożenia technologiczne, awarie przemysłowe
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje i aktualizuje plany i procedury postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego, w tym w szczególności dotyczących przygotowania Krajowego Punktu Kontaktowego do wykonywania zadań związanych z rozwojem zaawansowanych reaktorów jądrowych;
 • Wykonuje zadania na potrzeby Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych, w tym w szczególności pełni obowiązki dyżurnego w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych i uczestniczy w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych w ramach służby awaryjnej Prezesa PAA;
 • Analizuje obowiązujące przepisy oraz przygotowuje projekty aktów prawnych w celu przystosowania przepisów krajowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne w związku z rozwojem zaawansowanych reaktorów jądrowych, w tym małych reaktorów modułowych;
 • Opiniuje oraz uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych, a także wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących wdrażania zaawansowanych reaktorów jądrowych, w tym małych reaktorów modułowych;
 • Uczestniczy w opiniowaniu raportów z realizacji zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego, w tym w szczególności w zakresie zaawansowanych reaktorów jądrowych, w tym małych reaktorów modułowych;
 • Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami krajowymi i zagranicznymi, w celu realizacji porozumień i zobowiązań PAA w zakresie zarządzania kryzysowego;
 • Obsługuje komputerowe systemy wspomagania decyzji służących do wykonywania prognoz i analiz rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożenia ludności i środowiska na wypadek zdarzenia radiacyjnego w obiektach jądrowych;
 • Udziela informacji podmiotom prywatnym i organom państwowym w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.

Realizacja zadań związana z:

 • Nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury);
 • Krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi;
 • Zagrożeniem korupcją;
 • Częstą obsługą klientów zewnętrznych.

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku fizyka, chemia, ochrona środowiska, o profilu technicznym lub w obszarze zarządzania kryzysowego;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego;
 • Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Znajomość ustawy - Prawo atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych;
 • Wiedza z zakresu ochrony radiologicznej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną radiologiczną;
 • Ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Termin składania dokumentów: 25.05.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa;
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności,  zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje;
 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych na kolejny etap naboru;
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy;
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony