Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista ds. koordynacji zadań z obszaru informatyki oraz administrowania systemami teleinformatycznymi i bazami danych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: ws. stanowiska pracy w BDG/straszy specjalista-Informatyk /2019 Data publikacji: 10 stycznia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Przemysł i inżynieria: Informatyka, systemy przesyłu danych

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego, w Wydziale Administracyjnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Administrowanie, instalowanie, konfigurowanie oraz aktualizowanie systemów teleinformatycznych, oprogramowania i baz danych; zarządzanie rozwiązaniami backupowymi (w tym konfiguracji wykonania kopii zapasowych i kontrola prawidłowości ich wykonania); archiwizowanie baz danych eksploatowanych systemów teleinformatycznych i programów aplikacyjnych,
 • Administrowanie środowiskiem domenowym oraz systemami operacyjnymi serwerów, w tym instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie, zakładanie i likwidacja kont użytkowników, nadawanie uprawnień, przeglądanie i backupowanie logów,
 • Zarządzanie i administrowanie środowiskiem wirtualizacyjnym, w tym tworzenie i konfigurowanie nowych maszyn wirtualizacyjnych, ich backupowanie i okresowe sprawdzanie możliwości odtwarzania maszyny wirtualnej z kopii zapasowej,
 • Udział w prowadzeniu spraw z zakresu cyberbezpieczeństwa; monitorowanie wydajności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, oprogramowania i baz danych oraz opracowywanie, analizowanie i aktualizowanie procedur wewnętrznych,
 • Przygotowywanie, konfigurowanie oraz instalowanie stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzanie doraźnych szkoleń z zakresu obsługi aplikacji biurowych,
 • Współpraca przy opracowywaniu kierunków rozwoju teleinformatycznego, określanie priorytetów i przygotowywanie strategii informatyzacji Państwowej Agencji Atomistyki; udział w pracach projektowo-wdrożeniowych w zakresie wprowadzanych nowych rozwiązań informatycznych oraz rozwoju użytkowanych systemów teleinformatycznych i oprogramowania,
 • Zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zakupu usług wsparcia i usług serwisowych, przygotowywanie dokumentacji zakupowej oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych i w pracach zespołów zakupowych powoływanych do przeprowadzania postępowań zakupowych z obszaru informatyki,
 • Współudział przy administrowaniu infrastrukturą sieciową.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka dokumentów),
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki (w tym powyżej 1 roku na stanowisku związanym z administrowaniem systemów informatycznych i/lub administrowaniem bazami danych),
 • Znajomość systemów Microsoft Windows Server, Active Directory, LINUX, serwerów poczty,
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów informatycznych,
 • Umiejętność administrowania bazami danych opartych na silniku Oracle lub MSSQL Server,
 • Umiejętność wykonywania zapytań do bazy MS-SQL,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów aktów prawnych: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznego, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz RODO,
 • Umiejętność skutecznej komunikacji,
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dyspozycyjność,
 • Posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „NATO SECRET” i „SECRET UE/EU SECRET” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412, z późn. zm.),
 • Odbycie specjalistycznego szkolenia dla administratorów systemów, wymaganego przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych, przeprowadzonego przez ABW lub SKW,lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w specjalistycznym szkoleniu dla administratorów systemów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne lub elektroniczne,
 • Znajomość zagadnień związanych z konfiguracją sieci LAN/WAN.

Oferujemy

Co oferujemy naszym pracownikom?
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
 • Możliwość świadczenia pracy na zasadach telepracy,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, w tym staże i szkolenia zagraniczne, dofinansowanie do kursów językowych
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wieloletnią pracę
 • Możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej: bilety do kina, teatru oraz z tytułu opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych placówkach wychowania przedszkolnego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” „NATO SECRET” i „SECRET UE/EU SECRET” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U z 2018 r. , poz. 412 ze zm.)
 • Kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w specjalistycznym szkoleniu dla administratorów systemów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń z zakresu konfiguracji sieci LAN/WAN

Termin składania dokumentów: 20.01.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu)
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dostępne są na stronie internetowej PAA. http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca wiedzę i kompetencje.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 76

Informacje o pracodawcy

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony