Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.02.2023 09 lutego 2023

Inspektor

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 114055 Data publikacji: 18 stycznia 2023 Lokalizacja: Grudziądz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Grudziądzu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • kontroluje przedsiębiorców w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz pobiera próby do badań jakościowych
 • kontroluje przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów) w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin oraz pobieranie prób do badań jakościowych
 • kontroluje prawidłowość stosowania środków ochrony roślin oraz pobiera próby płodów rolnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin
 • kontroluje jednostki wykonujące badania techniczne sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
 • kontroluje jednostki przeprowadzające szkolenia z zakresu środków ochrony roślin

85-377 Bydgoszcz Ul.Cieplicka 7 Grudziądz

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu i ustawy o środkach ochrony roślin
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Umiejętność obsługi komputera - znajomość pakietu Office (word, excel), obsługi poczty elektronicznej, Internetu.
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin uprawnych i obrotu środkami ochrony roślin

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 31.01.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Ogłoszenie nr .........  Inspektor O/ Grudziądz " W rekrutacji są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym lub nadesłane przez e-PUAP.  Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp.  Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony