Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ds. fitosanitarnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 42350 Data publikacji: 06 lutego 2019 Lokalizacja: Gdynia - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale Granicznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przprowadzanie kontroli fitosanitarnych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów importowanych na obszar Unii Europejskiej,
 • Wydawanie z upoważnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa decyzji administracyjnych związanych z graniczną kontrolą fitosanitarną roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 • Przeprowadzanie kontroli fitosnitarnych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przeznaczonych na eksport do krajów trzecich,
 • Wystawianie z upoważnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa świadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 • Uczestniczenie w realizacji zadań oddziału: praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w Ochronie Roślin i Nasiennictwie, Systemie EUROPHYT i Porty 24 H,
 • Pobieranie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, wykonywanie badań laboratoryjnych pobranych próbek, wystawianie sprawozdań z wykonanych badań.

Warunki pracy:
 • Praca terenowo - laboratoryjno - biurowa,
 • Praca w terenie wiąże się w szczególności ze sprawnym, samodzielnym przeprowadzaniem kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu stwierdzenia występowania oraz zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych,
 • Praca w siedzibie Oddziału Granicznego w Gdyni,
 • Praca w pracowni laboratoryjnej wymaga samodzielnego skrupulatnego, starannego wykonywania badań laboratoryjnych przy pobranych próbkach,
 • W biurze praca wymagająca dobrego zorganizowania, koncentracji, staranności, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego,
 • Praca w biurze i pracowni laboratoryjnej na drugim piętrze w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Praca w terenie wymaga dużej sprawności fizycznej podczas pobierania prób z kontenerów, samochodów lub statków i podczas transportu pobranych prób oraz odporności psychicznej w komunikacji z klientem podczas obsługi importu i eksportu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 • Częste kontakty z trudnym klientem, praca w stresie, zagrożenie korupcją, praca w systemie zmianowym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin,
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie,
 • Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Znajomość Kpa. Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 16.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2480,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, CV, oświadczenie, klauzula informacyjna) muszą być własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki".
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu http://piorin.gov.pl/gdansk zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony