Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ds. nasiennictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: Nabór na stanowisko inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale Brzeg Data publikacji: 12 lutego 2019 Lokalizacja: Brzeg - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale Brzeg.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny przechowywania, obrotu i stosowania materiałem siewnym,
 • Przeprowadzanie oceny polowej plantacji nasiennych i oceny cech zewnętrznych,
 • Pobieranie prób do badań z materiału siewnego przygotowanego i będącego w obrocie,
 • Kontrola tożsamości materiału siewnego,
 • Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i podmiotów z zakresu obrotu materiałem siewnym,
 • Przeprowadzanie kontroli upraw na obecność GMO.

Warunki pracy:
 • Praca w siedzibie Oddziału oraz na terenie powiatu brzeskiego (wyjazdy, często niekorzystne warunki atmosferyczne),
 • Prowadzenie samochodu służbowego kat. B,
 • Kontrole wykonywane na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp.,
 • Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach),
 • Praca na wysokości do 3 m,
 • Stres związany z obsługą klienta,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych,
 • Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych,
 • Praca przy monitorze ekranowym minimum 4 godziny dziennie,
 • W siedzibie Oddziału występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, brak windy),
 • Dojazd na miejsce kontroli samochodem służbowym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie,
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, nasiennictwa i aktów wykonawczych do ustaw,
 • Znajomość zagadnień z zakresu obrotu materiałem siewnym,
 • Znajomość KPA,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • Umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Komunikatywność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 22.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony