Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Inspektor Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 136663 Data publikacji: 19 kwietnia 2024 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo, Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Dział Ochrony Roślin i Nawozów.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pod nadzorem kierownika nadzoruje pobieranie prób środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu w celu dokonania kontroli ich jakości.
 • Pod nadzorem kierownika nadzoruje pobieranie prób roślin i płodów rolnych do analizy pozostałości środków ochrony roślin w celu przeciwdziałania niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin.
 • Pod nadzorem kierownika kontroluje podmioty upoważnione do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin w celu zapewnienia poprawnego przeprowadzania badań rejestracyjnych.
 • Pod nadzorem kierownika wysyła powiadomienia w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności RASFF w celu powiadomienia GI o wykrytych nieprawidłowościach.
 • Pod nadzorem kierownika koordynuje pracę oddziałów w zakresie prowadzonych zadań w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji.
 • Pod nadzorem kierownika prowadzi postępowania administracyjne w zakresie realizowanych zadań w celu rozstrzygnięcia sprawy.
 • Uczestniczy w kontrolach wewnętrznych w zakresie koordynowanych zadań w celu sprawdzenia prawidłowości ich realizacji przez oddziały.
 • Pod nadzorem kierownika sporządza sprawozdania i informacje z zakresu prowadzonych i koordynowanych zadań w celu ich wykorzystania przy sporządzaniu sprawozdań z działalności WIORiN.

Warunki pracy:

Praca biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach połączona z wyjazdami w teren.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, kserokopiarka, fax, niszczarka,


-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


-miejsce pracy mieści się na II piętrze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi o odpowiedniej szerokości, brak windy,


-brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-pomieszczenie higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,


-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.


 


 40-172 Katowice ul. Grabowa 1A Katowice

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o o środkach ochrony roślin
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu
 • Umiejętność wykorzystanie wiedzy i doskonalenie
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Prawo jazdy kategorii B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność IT
 • Organizacja pracy własnej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Język angielski komunikatywny

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. i później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 17.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru przekazywana będzie przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydatki/kandydatów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 35 12 413.


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony