Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Inspektor Oddział Gliwice

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 136262 Data publikacji: 12 kwietnia 2024 Lokalizacja: Gliwice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo, Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddział Gliwice.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje zdrowotność roślin i powierzchnie pod ich uprawą oraz składowane rośliny, produkty roślinne i przedmioty w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się agrofagów podlegających przepisom.
 • Współuczestniczy w pobieraniu lub pod nadzorem Kierownika pobiera próbki roślin, ich części, glebę, podłoże oraz produkty roślinne i przedmioty na obecność agrofagów w celu ich identyfikacji.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów roślin w celu potwierdzenia wykonania przez podmioty obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych w celu potwierdzenia wykonania przez podmioty obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu rośliny podlegające regulacjom prawnym w celu sprawdzenia ich prawidłowego oznakowania lub zaopatrzenia w paszporty lub stosowne zaświadczenia.
 • Przy współudziale drugiego pracownika wykonuje badania makroskopowe i oceny celem określenia stanu fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika prowadzi kontrolę wykonania decyzji w sprawie zwalczania agrofagów podlegających przepisom w celu potwierdzenia wykonania nakazów i zakazów określonych w orzeczeniu decyzji
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu stworzenia bazy danych.

Warunki pracy:

Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Obsługa klientów zewnętrznych. Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks). Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Siedziba Oddziału mieści się na wysokim parterze budynku ze schodami.40-172 Katowice ul. Grabowa 1A Gliwice 44-100 Gliwice
ul. Ku Dołom 6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • Umiejętność wykorzystanie wiedzy i doskonalenie
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Prawo jazdy kategorii B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność IT
 • Organizacja pracy własnej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Język angielski komunikatywny

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. i później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 10.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru przekazywana będzie przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydatki/kandydatów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 35 12 413.


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony