Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 114035 Data publikacji: 18 stycznia 2023 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sprawuje nadzór nad realizacją urzędowych kontroli wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin
 • przeprowadza kontrole przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów) w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin
 • prowadzi postępowania administracyjne z zakresu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin oraz środków ochrony roślin
 • nadzoruje realizację urzędowych kontroli wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz ich badań jakościowych

85-377 Bydgoszcz Ul.Cieplicka 7

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość ustaw: o nawozach i nawożeniu, o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Umiejętność pracy z komputerem- znajomość pakietu Office (word, excel), obsługa poczty elektronicznej, Internetu.
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin uprawnych i obrotu środkami ochrony roślin
 • Znajomość ustawy o środkch ochrony roślin

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 31.01.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Oferta nr   ...........  Inspektor  DORiN” Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem: 52 360-96-39.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony