Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121090 Data publikacji: 19 maja 2023 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", środki wspomagające uprawę roślin oraz produkty nawozowe UE;
 • Koordynuje i nadzoruje pobieranie prób nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE do badań laboratoryjnych;;
 • Wydaje decyzje administracyjne w sprawie wycofania z obrotu, opłat sankcyjnych dla nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
 • Nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących znakowania i pakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
 • Nadzoruje wprowadzanie do obrotu środki ochrony roślin;
 • Nadzoruje stosowanie środków ochrony roślin;
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Warunki pracy:

 • Praca o charakterze biurowo-terenowym;
 • Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego;
 • Biuro działu znajduje się na czwartym piętrze budynku bez podjazdów dla wózków inwalidzkich;
 • W budynku brak windy osobowej;
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Praca w terenie wiąże się z prowadzeniem kontroli nawozów i środków ochrony roślin;
 • Praca wymaga dużej sprawności fizycznej podczas pobierania prób nawozów i środków ochrony roślin;
 • Częste kontakty z klientami;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Zagrożenie stresem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin;
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu;
 • Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 31.05.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35 wew.37. Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki". Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony