Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Inspektor w Oddziale Granicznym w Korczowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 120745 Data publikacji: 15 maja 2023 Lokalizacja: Korczowa - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli fitosanitarnej, kontroli tranzytu fitosanitarnego, kontroli monitoringowej towarów pochodzenia roślinnego z krajów trzecich wraz ze środkami transportu w celu zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się na terytorium Rzeczypospolitej i UE organizmów kwarantannowych i szkodliwych;
 • Bierze udział w pobieraniu prób i w diagnostyce w celu wykrycia i identyfikacji organizmów kwarantannowych i szkodliwych. Wpisuje dane, drukuje protokoły pobrania prób i wyniki badań przy pomocy programu komputerowego -Zintegrowany System Informatyczny w Ochronie Roślin i Nasiennictwie;
 • Bierze udział we wprowadzaniu danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu sporządzania protokołów próbobrania, dokumentowania kontroli monitoringowych. Uczestniczy w weryfikacji danych przesyłek zgłoszonych do kontroli w systemie TRACES w celu ustalenia zgodności z obowiązującymi przepisami; wprowadza oraz przyjmuje dokumenty do systemu EDOK zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 • Bierze udział w dokumentowaniu przeprowadzania kontroli fitosanitarnej w systemie TRACES NT, w formie dokumentów CHEDPP, w przygotowywaniu i wydawaniu z upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa decyzji administracyjnych nakazu, zakazu w celu określenia sposobu postepowania z towarem roślinnym z krajów trzecich;
 • Bierze udział w wystawianiu paszportów roślinnych, przy pomocy programu komputerowego – Zintegrowany System Informatyczny w Ochronie Roślin i Nasiennictwie, w celu możliwości określenia drogi przemieszczania się materiału pochodzenia roślinnego na terytorium Unii Europejskiej i ustalenia ewentualnych źródeł porażenia;
 • Bierze udział w wystawianiu świadectw fitosanitarnych, przy pomocy programu komputerowego – Zintegrowany System Informatyczny w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu wywozu towarów pochodzenia roślinnego do krajów trzecich;
 • Kieruje samochodem służbowym/możliwe wspólne wyjazdy ze współpracownikami/ w celu realizacji zadań służbowych poza siedzibą Oddziału.

Warunki pracy:

 • Praca biurowo- terenowa; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych; pod presją czasu;
 • Praca związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej;
 • Praca na trzech przejściach granicznych: drogowym w Korczowej, kolejowym w Medyce, lotniczym w Rzeszowie-Jasionce;
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy (12 godz.), godziny nocne; praca w niedziele i święta/całodobowo;
 • Bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym;
 • Prowadzenie samochodu służbowego osobowego kat. B - możliwy przewóz współpracowników;
 • Możliwy kontakt sporadyczny z pyłem pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;
 • Możliwy kontakt z środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi;
 • Praca na wysokosci pow. 3 metrów, wymagająca wysiłku fizycznego - pobieranie, przenoszenie prób;
 • Praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych - min. drukarka, kserokopiarka, niszczarka; praca przy mikroskopie;
 • Pomieszczenia biurowe Oddziału znajdują się na wysokim parterze;
 • Pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Miejsca parkingowe przy budynku, brak podjazdu.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, biologiczne lub pokrewne;
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin przed agrofagami;
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks postepowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B, potwierdzone oświadczeniem o posiadaniu prawa jazdy kat. B - odręcznie podpisanym i opatrzonym datą;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko pracy objęte naborem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, biologiczne lub pokrewne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu o naborze;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 26.05.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • W liście motywacyjnym, proszę wskazać nazwę stanowiska na które jest ogłoszenie o naborze oraz numer ogłoszenia;
 • List motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane z datą. Wzory oświadczeń pod ogłoszeniem o naborze, na stronie internetowej WIORIN w Rzeszowie, w zakładce : PRACA
 • Tylko osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną poinformowane drogą elektroniczną/telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 • Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony