Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Inspektor w Oddziale w Jarosławiu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 79855 Data publikacji: 17 czerwca 2021 Lokalizacja: Jarosław - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Ryzyko: Ubezpieczenia, zabezpieczenia przed ryzykiem

Opis stanowiska

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Jarosławiu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w kontrolach fitosanitarnych w tym pobiera próby roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, podłoży, gleby i srodków transportu w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych,
 • Uczestniczy w kontrolach materiału siewnego z urzędu lub na uzasdniony wniosek w celu sprawdzenia jego jakości oraz spełnienia innych wymagań dotyczących:wytwarzania, oceny polowej, oceny cech zewnętrznych, przechowywania i obrotu materiaem siewnym ( w tym modyfikowanym genetycznie),
 • Uczestniczy w kontrolach podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub wprowadzajacych do obrotu środki ochrony roślin w tym zaprawiony materiał siewny oraz pobiera próby środków ochrony roślin w celu wyeliminowania środków nie spełniających wymagań jakościowych lub sfałszowanych,ustalenia stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności,
 • Prowadzi rejestracje przedsiębiorców oraz prowadzi urzędowe kontrole u podmiotów wpisanych do rejestru w zakresie zdrowotności roślin, produktów roślinnych, przedmiotów w celu spełnienia wymogów,
 • Kontroluje wprowadzanie do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem ,, NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin,
 • Przygotowuje materiały oraz niezbędne dane w celu wydania przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa decyzji administracyjnej dotyczącej zakazu wprowadzenia do obrotu oraz nakazu wycofania z obrotu materiału siewnego,
 • Wprowadza oraz przyjmuje dokumenty do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Wojewódzkim Inspektoracie,zgodnie z obowiazującą Instrukcją Kancelaryjną.

Warunki pracy: Praca biurowo - terenowa, stopień natężenia pracy związany z sezonowością w rolnictwie; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych. Częste wyjazdy w teren, prowadzenie samochodu służbowego osobowego kat.B / możliwy przewóz współpracowników. Możliwy kontakt sporadyczny z pyłem organicznym pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, kontakt z środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi. Praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego / pobieranie, przenoszenie prób. Praca na wysokości do 3 metrów/ przy pobieraniu prób, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych/ drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp. Praca przy mikroskopie, pomieszczenia biurowe zlokalizowane na I piętrze, brak windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów, brak miejsca parkingowego.

35-101 Rzeszów ul.Langiewicza 28
35-500 Jarosław ul.Kraszewskiego 62A

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz przepisów ustawy o nasiennictwie,
 • Znajomość przepisów ustawy o mikroorganizamach genetycznie zmodyfikowanych,
 • Znajomość przepisów ustawy o środakch ochrony roślin,
 • Znajomość przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • Zanjomość przepisów ustawy kodeks postępowania administarcyjnego,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopia prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 02.07.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

List motywacyjny i oświadczenie powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, które spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Oferty kandydatek/kandydatów którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach  od zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać w urzędzie/nie odsyłamy dokumentów.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony