Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Inspektor w Oddziale w Jarosławiu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121868 Data publikacji: 02 czerwca 2023 Lokalizacja: Jarosław - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w kontrolach podmiotów wprowadzających do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", środki wspomagające uprawę roślin oraz produkty nawozowe UE, w celu wyeliminowania nawozów nie spełniających wymagań jakościowych oraz ustalenia stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności;
 • Uczestniczy w kontrolach przestrzegania przepisów dotyczących znakowania i pakowania nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE w celu określenia prawidłowości wprowadzania do obrotu;
 • Współuczestniczy przy pobieraniu próbek nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "Nawóz WE', środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE do badań laboratoryjnych w celu ustalenia parametrów jakościowych, które deklaruje na swoich produktach nawozowych producent;
 • Uczestniczy w kontrolach podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub wprowadzających do obrotu środki ochrony roślin oraz pobiera próby środków ochrony roślin celem ustalenia stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności;
 • Uczestniczy w kontrolach podmiotów w zakresie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin, w tym kontroli pozostałości środków w płodach rolnych w celu przestrzegania wyżej wymienionych wymogów;
 • Wprowadza oraz przyjmuje dokumenty do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Wojewódzkim Inspektoracie, zgodnie z obowiazującą Instrukcją Kancelaryjną;
 • Kieruje samochodem służbowym (możliwe współne wyjazdy ze współpracownikami) w celu realizacji zadań służbowych w terenie.

Warunki pracy:
 • Praca biurowo- terenowa, stopień natężenia pracy związany jest z sezonowością w rolnictwie;
 • Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych;
 • Częste wyjazdy w teren, prowadzenie samochodu służbowego osobowego kat. B - możliwy przewóz współpracowników;
 • Możliwy kontakt sporadyczny z pyłem pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;
 • Kontakt ze środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi;
 • Praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego - pobieranie, przenoszenie prób;
 • Możliwy kontakt z mikroorganizamami chorobotwórczymi;
 • Praca na wysokości do 3 metrów (przy pobieraniu prób);
 • Praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych - min. drukarka, kserokopiarka, niszczarka;
 • Praca przy mikroskopie;
 • Pomieszczenia biurowe oddziału znajdują się na I pietrze, brak windy;
 • Pomieszczenia sanitarno - higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Miejsce parkingowe znajduje się w pobliżu budynku w którym jest siedziba Oddziału, brak podjazdu;
 • Obsługa klientów zewnętrznych;
 • Zagrożenie korupcją.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Znajomosć ustawy o ochronie roślin przed agrofagami;
 • Znajomość przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu;
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin;
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o słuzbie cywilnej;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - własnoręcznie podpisane i opatrzone datą;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - własnoręcznie podpisane i opatrzone datą;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko parcy objęte naborem - własnoręcznie podpisane i opatrzone datą;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 19.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W liście motywacyjnym proszę wskazać nazwę stanowiska, na które jest ogłoszenie o naborze oraz numer ogłoszenia;
 • List motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane z datą;
 • Wzory oświadczeń pod ogłoszeniem o naborze na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie;
 • Tylko osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego;
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony