Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.03.2023 26 marca 2023

Inspektor w Oddziale w Krakowie

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 117069 Data publikacji: 07 marca 2023 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów) w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych UE
 • Pobieranie prób nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych UE
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i udostępnianiem produktów nawozowych UE
 • Prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących produkcję, konfekcjonowanie, obrót środkami ochrony roślin i zaprawionym materiałem siewnym w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie. Pobieranie prób roślin i produktów roślinnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin oraz prób środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie do analizy laboratoryjnej w celu określenia ich jakości
 • Prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania i przechowywania środków ochrony roślin w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów oraz kontroli stanu technicznego opryskiwaczy. Sporządzanie ankiet dot. monitoringu zużycia środków ochrony roślin
 • Kontrolowanie jednostek upoważnionych do prowadzenia szkoleń oraz jednostek posiadających uprawnienia do prowadzenia badań stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 • Wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych i sporządzanie sprawozdań z zakresu nawozów i ochrony roślin. Przyjmowanie wniosków o wpis do rejestrów prowadzonych przez WI, wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych
 • Prowadzenie kontroli w gospodarstwach rolnych i u podmiotów które przetwarzają, przechowują, magazynują rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lustracji roślin na plantacjach i w przechowywaniu w poszukiwaniu agrofagów kwarantannowych i niekwarantannowych oraz pobieranie prób gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do analizy laboratoryjnej, kontrole u zarejestrowanych podmiotów

Warunki pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na drugim piętrze. Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się, brak windy. Praca biurowa i terenowa, przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców i rolników, prowadzenie samochodu służbowego, występuje kontakt z nawozami i ze środkami ochrony roślin, praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym (pobieranie prób materiału roślinnego), obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne, chemia rolna
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne, chemia rolna
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z rolnictwem
 • Rzetelność i terminowość
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Profesjonalne podejście do klienta
 • Radzenie sobie z presją

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu czynnego prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 21.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony