Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2021 15 czerwca 2021

Inspektor w Oddziale w Myśliborzu

Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 79261 Data publikacji: 07 czerwca 2021 Lokalizacja: Myślibórz - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddział w Myśliborzu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Nadzór nad zdrowiem roślin,
 • Zapobieganie zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin,
 • Nadzór nad wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnego,
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań w obszarze swojego działania.

Warunki pracy: Samodzielność w realizacji zadań, konieczność ciągłego samokształcenia, możliwy wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób ziemniaka, praca terenowo - biurowa, gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.

75-411 Koszalin ul. Partyzantów 7-9
74-300 Myślibórz ul. Spokojna 22

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze
 • Znajomość ustaw: o ochronie roślin przed agrofagami, o nasiennictwie, o środkach ochrony roślin, o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne,
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy jakąś inną cechę prawnie chronioną. Informacje o zasadach naboru są zamieszczone na stronie: http://piorin.gov.pl/zp-ogloszenia/zp-praca/ Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych należy dołączyć do oferty pracy OŚWIADCZENIE

Czy zgadzasz się na przetwarzanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie z siedzibą przy ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin, Twoich danych osobowych w postaci danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników. o TAK o NIE

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie z siedzibą przy ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników. Ponieważ dane szczególnych kategorii, w tym dotyczące zdrowia/inne chronione są szczególnie, musimy prosić Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie dane, o których mowa wyżej o NIE o TAK, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane, o których mowa wyżej, w tym dane szczególnych kategorii, w celu powyżej wskazanym* *

Dane szczególnych kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Informacja o prawie cofnięcia zgody W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem (data, podpis).

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony