Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Inspektor w Oddziale w Tarnobrzegu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121243 Data publikacji: 31 maja 2023 Lokalizacja: Tarnobrzeg - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Pomiary, badania, monitoring
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w kontrolach wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin w celu ustalenia stanu faktycznego i oceny kotrolowanej działalności;
 • Uczestniczy w kontrolach przestrzegania przepisów dotyczących znakowania i pakowania nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin w celu określenia prawidłowości wprowadzania do obrotu;
 • Współuczestniczy przy pobieraniu próbek nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin do badań laboratoryjnych w celu ustalenia parametrów jakościowych, które deklaruje na swoich produktach nawozowych producent;
 • Uczestniczy w kontrolach prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w tym pobieranie prób płodów rolnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin w celu wyeliminowania zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska;
 • Wprowadza dane z zakresu działalności Oddziału do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie oraz do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Wojewódzkim Inspektoracie, zgodnie z obowiązujacą Instrukcją Kancelaryjną w celu późniejszego opracowywania raportów i sprawozdań z przeprowadzonych działań;
 • Kieruje samochodem służbowym (możliwe wspólne wyjazdy ze współpracownikami) w celu realizacji zadań służbowych poza siedzibę Oddziału/lub w terenie).

Warunki pracy:

 • Praca biurowo-terenowa;
 • Stopień natężenia pracy związany jest z sezonowością w rolnictwie;
 • Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych;
 • Częste wyjazdy w teren;
 • Prowadzenie samochodu służbowego osobowego kat. B - możliwy przewóz współpracowników;
 • Możliwy kontakt sporadyczny z pyłem pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;
 • Kontakt z środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi;
 • Praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego - pobieranie, przenoszenie prób/;
 • Możliwy kontakt z mikroorganizamami chorobotwórczymi;
 • Praca na wysokości do 3 metrów (przy pobieraniu prób);
 • Praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych - min. drukarka, kserokopiarka, niszczarka;
 • Praca przy mikroskopie;
 • Pomieszczenia biurowe Oddziału znajdują się na III piętrze, winda jest dostępna, dostosowany podjazd do budynku;
 • Pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Brak miejsc parkingowych niepłatnych;
 • Obsługa klientów zewnętrznych;
 • Zagrożenie korupcją.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu;
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin;
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami;
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o słuzbie cywilnej;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - własnoręcznie podpisane i opatrzone datą;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - własnoręcznie podpisane i opatrzone datą;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko parcy objęte naborem;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 16.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W liście motywacyjnym proszę wskazać nazwę stanowiska, na które jest ogłoszenie o naborze oraz numer ogłoszenia;
 • List motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane z datą;
 • Wzory oświadczeń pod ogłoszeniem o naborze na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nsiennictwa w Rzeszowie;
 • Tylko osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie i drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego;
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony