Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.02.2023 06 lutego 2023

Laborant w Oddziale Centralnego Laboratorium

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 113861 Data publikacji: 13 stycznia 2023 Lokalizacja: Pruszcz Gdański - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: laborant w Oddziale Centralnego Laboratorium w Pruszczu Gdańskim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowuje próbki do badań
 • wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji patogenów;
 • współudział w utrzymaniu i doskonaleniu SZL w Oddziale Centralnego Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO 17025
 • pracuje w systemach informatycznych: ZSIORiN, LIMS.

00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11
83-000 Pruszcz Gdański ul. Z. Wróblewskiego 5

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie średnie biologiczne, rolnicze lub pokrewne,
 • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • Wiedza z zakresu wirusologii i mikrobiologii
 • Znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym,
 • Znajomość zasad pracy z odczynnikami chemicznymi
 • Znajomość języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym),
 • Dokładność, staranność, zdolności manualne
 • Umiejętność pracy w zespole; komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe biologiczne, rolnicze lub pokrewne,
 • Ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem i ochroną roślin, a także naturalnymi zasobami przyrodniczymi
 • Znajomość technik serologicznych i molekularnych,
 • Znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 24.01.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na    podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.

W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i  własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ciągu trzech miesięcy od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni drogą pocztową lub e-mailem.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w niniejszym procesie rekrutacjach, prosimy
o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych szczególnej kategorii, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w prowadzonym procesie rekrutacyjnym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II nr 11.”

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony