Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Laborant w Referencyjnym Laboratorium Nasiennym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 110283 Data publikacji: 10 listopada 2022 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: laborant w Referencyjnym Laboratorium Nasiennym w Poznaniu..

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • dokonuje laboratoryjnej oceny nasion (oznaczanie czystości nasion, identyfikacja nasion, oznaczanie zdolności kiełkowania)
 • przyjmuje i rejestruje próbki nasion do badań
 • wykonuje obsługę administracyjną Referencyjnego Laboratorium Nasiennego
 • wprowadza dane do systemów informatycznych
 • sporządza i drukuje sprawozdania, świadectwa i informacje z badań
 • bierze udział w nadzorze nad akredytowanymi podmiotami
 • bierze udział w utrzymaniu i doskonaleniu systemu Zarządzania Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO 17025 i Standardem Akredytacyjnym ISTA
 • wykonuje prace pomocnicze związane z działalnością laboratorium

00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11
60-166 Poznań ul. Grunwaldzka 250 B

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • Wiedza z zakresu regulacji prawnych w nasiennictwie
 • Zdolności manualne
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, staranność, dokładność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • Ogólna znajomość zagadnień związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Prawo jazdy kategorii B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 24.11.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na    podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.

W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ciągu jednego miesiąca od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym, prosimy
o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych szczególnej kategorii, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w prowadzonym procesie rekrutacyjnym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibąw Warszawie
00-828, Al. Jana Pawła II nr 11.”

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony