Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Starszy inspektor Oddział Gliwice

Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 77494 Data publikacji: 27 kwietnia 2021 Lokalizacja: Gliwice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Oddział Gliwice.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przeprowadza kontrole poszukiwawcze agrofagów kwarantannowych, regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN), agrofagów dla których określono środki unijne w odrębnych aktach prawnych w celu wykrycia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych organizmów.
 • Kontroluje podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych w celu potwierdzenia wykonania przez nich obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Pobiera próby roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu ich przebadania na obecność organizmów kwarantannowych, RANi innych agrofagów.
 • Kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu rośliny, produkty roślinne podlegające regulacjom prawnym w celu sprawdzenia prawidłowego ich oznakowania lub zaopatrzenia w paszporty roślin.
 • Przeprowadza śledztwa i postępowania wyjaśniające w celu wykrycia organizmów kwarantannowych.
 • Kontroluje podmioty, którym wydano decyzje w sprawie zwalczania organizmów kwarantannowych w celu potwierdzenia wykonania nakazów i zakazów określonych w orzeczeniu decyzji.
 • Wykonuje badania laboratoryjne dla potrzeb Oddziału w celu stwierdzenia występowania organizmów szkodliwych.
 • Planuje pracę w zakresie wykonywanych zadań i przedstawia sprawozdania z planu pracy w celu właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań, a także sporządza informację i sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw w celu ich przedłożenia do wykorzystania przy konstruowaniu sprawozdań z działalności WIORiN.

Warunki pracy:
Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Obsługa klientów zewnętrznych. Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks). Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Siedziba Oddziału mieści się na wysokim parterze budynku ze schodami.

Oddział w Gliwicach
ul. Ku Dołom 6 44-100 Gliwice

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne;
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze ochrony roślin;
 • Ogólna znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Ogólna znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami;
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Ogólna znajomość ustawy-KPA;
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe;
 • Rzetelność;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Komunikacja;
 • Współpraca;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze administracji rządowej;
 • Prawo jazdy kat. B.;
 • Umjętności IT;
 • Organizacja pracy własanej;
 • Samodzielność i inicjatywa;
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;
 • Pozytywne podejście do klienta;
 • Język angielski poziom komunikatywny.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 11.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń;
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia;
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich);
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert;
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia;
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy;
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca;
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydatki/kandydatów. Brak odpowiedzi do 14.05.2021r. będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty.
Dodatkowe informacje, w tym wysokość proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: 32 35 12 413.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony