Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Starszy specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 77854 Data publikacji: 06 maja 2021 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Rolnictwo: Uprawy i żywność ekologiczna
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Dział Nadzoru Nasiennego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o zezwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego.Przygotowuje odpowiednie projekty decyzji,
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennych. Nadzoruje i przeprowadza ocenę polową i ocenę cech zewnętrznych,
 • Przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia przedsiębiorców, rolników zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych. Dostawców zamierzających prowadzić obrót sadowniczym materiałem szkółkarskim, rozmnożeniem i na sadzeniowym materiałem roślin warzywnych i ozdobnych,
 • Nadzoruje oraz przeprowadza kontrole: wytawarzania i przechowywania materiału siewnego, obrotu materiałem siewnym w tym pochodzącego z państw trzecich, upraw GMO, stosowania materiału siewnego, nadzoru nad akredytowanymi podmiotami,
 • Opracowuje dane do planów pracy komórek organizacyjnych. Opracowuje dane do sprawozdań, okresowych analiz i informacji z zakresu właściwości Działu. Nadzoruje prawidłowość wprowadzania danych do systemu informatycznego.

Warunki pracy:
Praca biurowa, możliwa praca w terenie, praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka).

Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe - sanitarno - higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Białystok Zwycięstwa 26B, 15-703 Białystok

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach związanych z rolnictwem, ogrodnictwem, biologią, ochroną środowiska lub dziedzinami pokrewnymi,
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Znajomość przepisów prawo przedsiębiorców,
 • Znajomość ustaw o ochronie roślin przed agrofagami i nasiennictwie wraz z przepisami wykonawczymi,
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin , ustawy o nawozach i nawożeniu wraz z przepisami wykonawczymi,
 • Znajomość ustawy o mikroorganizmach i organizmach zmodyfikowanych genetycznie,
 • Znajomość KPA,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnictwo, ochrona środowiska, biologiczne, leśnictwo,
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 16.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 856521154

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony