Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Młodszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowskiem

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: KZGW Data publikacji: 13 marca 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • realizowanie zadań z zakresu ocen wodnoprawnych w II instancji,  
 • współtworzenie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz ich aktualizowanie w zakresie odstępstw od celów środowiskowych, 
 • przygotowywanie i aktualizowanie list inwestycji, o których mowa w art. 318 ust.1 oraz 435 ustawy Prawo Wodne. 

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych, prawnych lub pokrewnych,
 • z łatwością porusza się w obszarze przepisów prawa,
 • wykazuje znajomość przepisów Prawa Wodnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • potrafi myśleć analitycznie,
 • jest dokładny, systematyczny i terminowy,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną,
 • wykazuje chęć do nauki.
 
DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska, prawa, lub pokrewnym,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
 • dofinansowanie opieki zdrowotnej,
 • grupowe ubezpieczenie na życie na korzystnych warunkach,
 • możliwość ubezpieczenia dzieci i wnuków,
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • niskooprocentowaną pożyczkę na cele mieszkaniowe,
 • paczki mikołajkowe dla dzieci,
 • dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • dofinansowanie do wypoczynku – „wczasy pod gruszą”,
 • pokoje gościnne w atrakcyjnych lokalizacjach,
 • specjalistyczne szkolenia i możliwość dofinansowania studiów,
 • naukę języków – dostęp do platformy eTutor,
 • 2 dodatkowe dni wolne w roku dla niepalących.

Inne informacje

Termin nadsyłania aplikacji do 14.04.2024

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.

2.     Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl

3.     Dane osobowe kandydatów w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. eRecruiter, a także podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.

5.     Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,  lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z  prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8.     Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu (kliknij, by pobrać) nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 • 50 Zarządów Zlewni;
 • 330 Nadzorów Wodnych.


Wody Polskie zatrudniają ponad 6000 pracowników w całej Polsce, których misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony