Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.02.2024 29 lutego 2024

Starszy specjalista ds. ochrony wód morskich w Wydziale Programów Wodnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: KZGW Data publikacji: 28 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BEDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • zapewnienie spójności pomiędzy zadaniami, których prace dotyczą kwestii związanych z redukcją emisji biogenów, realizowanymi zarówno w ramach projektów krajowych jak i pracami międzynarodowych grup roboczych w tym działających przy Komisji Europejskiej oraz np. HELCOM, MKOOpZ,
 • prowadzenie spraw związanych z zadaniami grup roboczych HELCOM oraz czasowych grup roboczych powoływanych do opracowywania analizy presji, w zakresie merytorycznym Wydziału,
 • nadzór nad pracami związanymi z wdrażaniem przez Polskę Regionalnego Planu HELCOM w zakresie odpadów morskich w kontekście odpadów ze źródeł lądowych,
 • przygotowanie aktualizacji Programu ochrony wód morskich,
 • przygotowywanie informacji na stronę internetową Wód Polskich w zakresie zajmowanego stanowiska.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, oceanologia,
 • ma minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • zna przepisy ustaw: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008r., ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (w zakresie wód przejściowych i przybrzeżnych),
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • działa skutecznie pod presją czasu, jest odporny na stres,
 • dobrze organizuje własną pracę i wykazuje inicjatywę w działaniu.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość na poziomie podstawowym: Ustawy Prawo wodne, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia  „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego,  sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. oraz Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego a  także zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki.

Oferujemy

• umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
• dofinansowanie do prywatnej opieki,
• wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
• atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
• dofinansowanie do karty sportowej,
• zgrany zespół i miłą atmosferę,
• pracę, która ma znaczenie.

Inne informacje

Termin nadsyłania aplikacji do 31 grudnia 2022 r.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. eRecruiter, a także podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,  lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z  prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu (kliknij, by pobrać) nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 • 50 Zarządów Zlewni;
 • 330 Nadzorów Wodnych.


Wody Polskie zatrudniają ponad 6000 pracowników w całej Polsce, których misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony