Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpowodziowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: PGW Wody Polskie Numer referencyjny: Zarząd Zlewni w Pile Data publikacji: 02 października 2019 Lokalizacja: Piła - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
 • organizowanie i prowadzenie obserwacji i analizy zjawisk hydrologicznych i lodowych oraz przekazywanie danych do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej;
 • współpraca z Centrum Operacyjnym oraz właściwymi miejscowo organami zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w zakresie profilaktyki przeciwpowodziowej oraz zagrożeń powodzią i suszą;
 • opracowanie oceny stanu przygotowania obiektów hydrotechnicznych do sezonu zimowego;
 • współuczestnictwo w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią, przeciwdziałaniu skutkom suszy na poziomie zlewni;
 • współudział z Wydziałem Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą w prowadzeniu spraw z zakresu opracowywania i wdrażania planów zarządzania ryzykiem powodziowym;
 • pełnienie dyżurów w okresie zagrożenia powodziowego i powodzi, w tym również dyżuru zdalnego;
 • udział w prowadzeniu akcji lodołamania;
 • udział w akcji przeciwpowodziowej;
 • opracowywanie planów ochrony infrastruktury krytycznej oraz realizacja zadań z zakresu przepisów dotyczących infrastruktury krytycznej;
 • przygotowywanie raportów dotyczących stanu administrowanych obiektów oraz strat powodziowych każdorazowo po przejściu fali powodziowej;
 • współpraca z innymi jednostkami Wód Polskich w zakresie funkcjonowania stałego dyżuru w Wodach Polskich oraz w ramach zarządzania kryzysowego i realizacji spraw obronnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie wyższe w zakresie: inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, hydrologii, geografii, rewitalizacji dróg wodnych, inne pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze gospodarki wodnej;
 • łatwości poruszania się w obszarze przepisów prawa – czytania aktów prawnych;
 • znajomość ustawy Prawo Wodne;
 • sprawna obsługa programów: Word i Excel, GiS;
 • umiejętność hierarchizacji zadań i organizacji pracy oraz współpracy z innymi komórkami;
 • umiejętność analizowania problemów i proponowania sposobów ich rozwiązywania;
 • rzetelność, systematyczność, terminowość;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.

Dodatkowe:
 • prawo jazdy kat. B;
 • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w innych instytucjach, na stanowisku, które wymagało znajomości i umiejętności stosowania przepisów prawa: wodnego, administracyjnego, ochrony przyrody i środowiska;
 • asertywność, komunikatywność, operatywność.

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych;
 • opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny.

Inne informacje

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres: kadry.bydgoszcz@wody.gov.pl (mail), albo pocztą lub złóż osobiście:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz z dopiskiem: „Nabór na Samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Przeciwpowodziowej – ZZ Piła” zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście: Zarząd Zlewni w Łowiczu 99-400 Łowicz ul. Nowa 5 , z dopiskiem: „Praca Młodszego Specjalisty w Nadzorze Wodnym /31/2019”, zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Informacje o pracodawcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Odpowiada za opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju, projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, a także prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy.

Do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej należy również sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym; sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej; reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ustawą.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony