Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Główny księgowy Zespołu Budżetu i Finansów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Bydgoszczy Numer referencyjny: 121725 Data publikacji: 31 maja 2023 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o zasady (politykę rachunkowości) oraz wycenę aktywów i pasywów;
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi;
 • Opracowuje roczne plany finansowe i ich zmiany w zakresie dochodów i wydatków (również w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE i funduszy pomocowych), poddaje je bieżącej analizie oraz przedkłada do zatwierdzenia kierownikowi jednostki oraz nadzoruje ich realizację;
 • Kontroluje zgodność wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikację w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • Zajmuje się sprawozdawczością budżetową i finansowa, również dotyczącą projektów z udziałem środków unijnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.

 • Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h;
 • Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze;
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne: jednolite studia magisterskie; ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości; o finansach publicznych; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz znajomość przepisów wykonawczych do tych ustaw;
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych; sprawozdawczości budżetowej; przepisów podatkowych a także prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa w praktyce;
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa);
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych;
 • Umiejętność korzystania z platformy „e-PUAP”;
 • Umiejętność dokonywania analizy i syntezy;
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu Microsoft Office;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Odporność na stres;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • Znajomość przepisów KPA oraz przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Znajomość programu „Księgowość Budżetowa” INFO-SYSTEM;
 • Znajomość programu "enbepe", "TREZOR", "PŁATNIK", „BGK”;
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi finansowo-księgowej;
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dokumentów niejawnych o klauzuli "poufne".

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 16.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną;
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów;
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz/wzory-oswiadczen.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Bydgoszczy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony