Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Bydgoszczy Numer referencyjny: 64305 Data publikacji: 18 czerwca 2020 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przeprowadzanie oględzin i szacowania szkód powodowanych przez zwierzęta łowne w rezerwatach przyrody oraz żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry, a także określanie wysokości odszkodowania.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wydawania opinii w zakresie przyrodniczym w ramach postępowań dotyczących określenia potrzeby przeprowadzenia i prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji z zakresu odstępstw od zakazów z ochrony gatunkowej zwierząt i roślin, kontrola spełnienia warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach oraz cofanie zezwoleń w przypadkach niespełnienia zawartych w decyzji warunków.
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem lub realizacją zadań ochronnych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000.
 • Prowadzenie spraw dotyczących współdziałania z właścicielami lub użytkownikami gospodarstw rolnych i leśnych w zakresie sposobów zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry.
 • Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania odstępstw od zakazów w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, w stosunku do bobra europejskiego, kormorana czarnego oraz czapli siwej.
 • Realizacja działań ochronnych na terenie rezerwatów przyrody położonych w granicach obszarów Natura 2000.
 • Prowadzenie spraw dot. opiniowania lub uzgadniania warunków realizacji inwestycji w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w tym prowadzenie postępowań dot. oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

Warunki pracy:
Praca administracyjno-biurowa. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy na wizje terenowe w trudnych warunkach, tj. rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, gospodarstwa rolne i leśne, itp.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
Bydgoszcz, teren województwa kujawsko-pomorskiego

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa, ochrony i projektowania krajobrazu.
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody.
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody.
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (certyfikat FCE).
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 29.06.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Planowane techniki i metody naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert, nie będą rozpatrywane oferty, które:
1) nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
2) złożone zostały po terminie - przy przesyłaniu oferty do RDOŚ
w Bydgoszczy decyduje data stempla pocztowego,
3) bez wymaganych dokumentów,
4) bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych oświadczeniach,
5) nie zawierają oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
2. Pisemny sprawdzian wiedzy (test):
1) w przypadku, gdy aplikuje mniej niż 10 kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia niniejszego etapu,
2) 50% uzyskanych poprawnych odpowiedzi oznacza zaliczenie sprawdzianu wiedzy,
3) w przypadku zaliczenia testu przez więcej jak 5 osób, do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poproszonych maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja
o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 506-56-66 wew. 6035

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony