Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.10.2021 17 października 2021

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody.

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Bydgoszczy Numer referencyjny: 81005 Data publikacji: 09 lipca 2021 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy dotyczące wydawania opinii w zakresie przyrodniczym w ramach postępowań dotyczących określenia potrzeby przeprowadzenia i prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji z zakresu odstępstw od zakazów z ochrony gatunkowej zwierząt, kontroluje spełnienie warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach oraz cofa zezwolenia w przypadkach niespełnienia zawartych w decyzji warunków.
 • Prowadzi sprawy związane z opracowaniem lub realizacją zadań ochronnych oraz planów ochrony i planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000.
 • Prowadzi sprawy związanych z opracowaniem lub realizacją zadań ochronnych oraz planów ochrony rezerwatów przyrody.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji, w której nakazuje, w zależności od potrzeb, ich natychmiastowe wstrzymanie lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych dla działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, które zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.

Warunki pracy:
 • Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.
 • Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu, praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w terenie – w trudnych warunkach, tj. lasy, tereny podmokłe.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku biologia, zoologia, ochrona środowiska lub studia podyplomowe w ww. zakresie
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym staż) związane z ochroną środowiska, ochroną zasobów przyrodniczych lub w administracji.
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody;
 • Wiedza przyrodnicza w zakresie umiejętności rozpoznawania gatunków zwierząt podlegających ochronie i ich siedlisk oraz biologii tych gatunków;
 • Znajomość zasad funkcjonowania form przyrody;
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 26.07.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja
o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.


Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.


Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Bydgoszczy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony