Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Specjalista w Wydziale Szkód w Środowisku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Bydgoszczy Numer referencyjny: 91447 Data publikacji: 24 stycznia 2022 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Szkód w Środowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie objętym ustawą o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, w tym m.in. przyjmuje zgłoszenia o wystąpieniu szkody w środowisku, uzgadnia, w drodze decyzji warunki przeprowadzenia działań naprawczych i zapobiegawczych w celu przywrócenia środowiska do stanu zgodnego z odpowiednimi standardami, a także dokonuje analizy ich przeprowadzenia zgodnie z wydaną decyzją (ocenia uzyskanie efektu ekologicznego) i w razie konieczności przeprowadza egzekucję wykonania obowiązku.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie objętym ustawą – Prawo ochrony środowiska w zakresie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym m.in. przyjmuje zgłoszenia w zakresie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz uzgadnia w drodze decyzji planu remediacji, a także dokonuje oceny przeprowadzenia działań zgodnie z wydaną decyzją (ocenia uzyskanie efektu ekologicznego) i w razie konieczności przeprowadza egzekucję wykonania obowiązku.
 • Przygotowywuje projekt harmonogramu zadań w zakresie zanieczyszczeń historycznych i co najmniej raz na 5 lat dokonuje jego aktualizacji oraz przygotowywuje projekt harmonogramu zadań w zakresie bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, oraz co najmniej raz na rok dokonuje jego aktualizacji.
 • Wzywa do przedłożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej odpowiednio plan remediacji/działań naprawczych i zapobiegawczych w stosunku do podmiotów do tego zobowiązanych, a w przypadku niewykonania obowiązku nakłada w drodze decyzji obowiązek przeprowadzenia działań przywracających stan środowiska do obowiązujących standardów.
 • Nakłada obowiązek, w formie decyzji, prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie, ziemi lub wodzie lub monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej, zgodnie z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie lub ustawy – Prawo ochrony środowiska.

85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 81 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, chemia środowiskowa, chemia techniczna, inżynieria chemiczna i procesowa, geologia, hydrologia, hydrogeologia, górnictwo lub studia podyplomowe w ww. zakresie.
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w kontekście oceny szkód w środowisku i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętności interpersonalne,
 • Odporność na stres;
 • Znajomość podstawowych procedur administracyjnych wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ogólna znajomość ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi; ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałwania na środowisko;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 31.01.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Bydgoszczy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony