Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Bydgoszczy Numer referencyjny: 117474 Data publikacji: 14 marca 2023 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Rozwój lokalny, PPP

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty uzgodnień dokumentów planistycznych (projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), w odniesieniu do obszarów objętych ochroną prawną z tytułu ustawy o ochronie przyrody;
 • Przygotowuje projekty opinii dotyczących planów, studiów, programów i strategii rozwoju w odniesieniu do przepisów ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów objętych ochroną prawną;
 • Przygotowuje projekty uzgodnień dla zezwoleń na wycinkę drzew w pasach drogowych dróg publicznych;
 • Uczestniczy w procedurach administracyjnych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej (opiniowanie lokalizacji inwestycji w terenach objętych ochroną prawną z tytułu ustawy o ochronie przyrody);
 • Archiwizuje dokumentację wytworzoną przez pracowników Wydziału Spraw Terenowych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.

 • Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h;
 • Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze;
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy;
 • Praca w terenie – w trudnych warunkach, tj. lasy, tereny podmokłe.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe profilowane: biologia; ochrona środowiska; geografia,gospodarka przestrzenna, leśnictwo; architektura krajobrazu, administracja;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego;
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody, rozpoznawanie symboliki planistycznej oraz geodezyjnej;
 • Znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o ochronie przyrody o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego, o Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich;
 • Umiejętności obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w zakresie ochrony środowiska;
 • Znajomość systemu GIS oraz nazewnictwa łacińskiego dotyczącego zwierząt i roślin;
 • Prawo jazdy kat. B.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 29.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz/wzory-oswiadczen

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Bydgoszczy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony