Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Starszy referent ds. ochrony przyrody

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny: 83977 Data publikacji: 07 września 2021 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy referent w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o charakterze derogacji w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną na czynności podlegające zakazom;
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych ustalających i likwidujących strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową , prowadzenie rejestru stref, a także opracowywanie projektów decyzji derogacyjnych względem zakazów obowiązujących w strefach;
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie gatunków obcych inwazyjnych oraz wykonywanie czynności nadzorczych związanych z procesem ograniczania zagrożenia ze strony gatunków obcych dla rodzimej fauny i flory.

Warunki pracy:
Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, wyjazdy służbowe. Oświetlenie sztuczne i naturalne, wejście do urzędu i winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie z zakresu nauk środowiskowych, przyrodniczych, rolniczych
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego związanym z ochroną środowiska, ochroną przyrody, leśnictwem lub rolnictwem
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;
 • znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego;
 • ogólna wiedza przyrodnicza na temat ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz zasad ich funkcjonowania;
 • posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk środowiskowych, przyrodniczych, rolniczych, leśniczych
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejetność obsługi komputera

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 21.09.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminach telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Oferty niekompletne, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  887 101 300.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie, uczestnicy w procesie wyznaczania aglomeracji poprzez uzgodnienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wykonuje zadania związane z udziałem organizacji w systemie EMAS.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony